Inntaksreglement

 

Inntak av elever til Tinn Montessoriskole SA skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser i privatskoleloven og av inntaksreglementet fastsatt av styret.

 

1.     Elevinntak

Skolen har hele landet som inntaksområde og er åpent for alle som fyller vilkårene for inntak i tilsvarende offentlige skole. Styret avgjør hvor mange elever som skal tas inn hvert skoleår. Det skal primært tas inn barn i 1. klasse.

 

Dersom det er flere søkere enn skolen har kapasitet til, hjemler skolens inntaksreglement prioritering av søkerne, jfr. Privatskoleloven § 3-1 andre ledd.

 

Søkere som har rett til grunnskoleopplæring går foran andre elever

Søkere med geografisk nærhet til skolen, jf. Oppl loven § 8-1   1. ledd

Søkere som har søsken ved skolen

Søkere som har gått ved denne eller andre montessoriskoler

 

Etter at disse kriterier er kommet til anvendelse, gis prioritet til:

 

Søkere som har gått i montessoribarnehage

        

Vedtak om inntak gjøres av styret etter innstilling fra daglig leder.

 

2.     Kunngjøring om inntak og søknadsfrist

Hvert år i oktober skal inntaket av elever for neste skoleår kunngjøres. Kunngjøringen skal sikre at informasjon om inntak for neste skoleår når offentligheten og at søknadsfristen og inntakskriterier kommer klart frem.

 

Søknadsfristen er 15. november.

 

3.     Gjennomgang av søknader

I løpet av desember skal daglig leder gjennomgå de innkomne søknadene. Gjennomgang skal gjøres i samsvar med kap. 5 og 6 i forvaltningsloven. Inntaksliste og prioritert venteliste leveres styret skriftlig for vedtak.

 

4.     Meddelelse om inntak

Alle søkere skal underrettes skriftlig om inntakets utfall innen 1.februar. Meldingen om inntak av elever skal også sendes til elevens hjemstedskommune. Vedtaket kan påklages og søker skal underrettes om sin klagerett og klagefrist i vedtaksbrevet.

 

Klage på inntaksvedtak sendes til Fylkesmannen i Telemark etter Forvaltningsloven § 2.

3 Log inn
2 Hvorfor oss?
1 Søk skoleplass

strek2

Tinn Montessoriskole - Tinn Austbygd 3650 Tinn Austbygd - Tlf: 35090033 - Epost: post@tinnmontessori.no