Ordensreglement for Tinn Montessoriskole

Tinn Montessoriskole er vår felles arbeidsplass. Både barn og voksne vil gjerne at skolen skal være et trygt og hyggelig arbeidssted, der vi blir hørt og respektert og får delta i det som skjer.

 

Den viktigste reglen er at vi skal ta hensyn til hverandre.

ü  Vi må være høflige mot hverandre alle sammen.

ü  Vi må hjelpe hverandre til å få arbeidsro slik at alle får anledning til å arbeide uforstyrret.

ü  Vi må vise respekt for hverandre ved å lytte til den som har ordet i samlinger og lignende.

ü  Det er viktig ikke å gjøre eller si ting til andre som er sårende.

ü  Inne må alle gå rolig for ikke å forstyrre andre.

ü  Vi må ta hensyn til andre når vi leker og følger de reglene som vi blir enige om på skolen, da unngår vi å skade oss selv og andre.

ü  Det er viktig at alle er på skolen innen 8.30, om man kommer for sent må man gjøre sitt beste for ikke å forstyrre arbeidsroen for de andre.

 

Alle må hjelpe til å holde orden i egne og skolens saker og behandle materiell og inventar pent og forsiktig.

ü  Det er trivelig å ha det pent og ordentlig rundt seg, derfor har alle ansvar for å ta vare på skolebygningen vår og området omkring.

 

Det er viktig å ta vare på helsen vår, derfor må alle respektere at elevene ikke får spise godter og tyggegummi i skoletiden.

 

Skolen kan ikke ta ansvar for, penger eller andre verdisaker, derfor bør elevene ikke få med ting de er redd for å miste eller ødelegge.

 

Det er ikke tillatt å bruke mobiltelefoner i skoletiden. Dersom du må ha med mobiltelefon må den ligge i sekken, i garderoben i skoletiden.

 

Elevene må huske å ta med melding i meldingsboka ved alle typer fravær. Ved fravær grunnet ferie utover en dag må det søkes skriftlig til rektor.

 

Ingen kan være inne i utetiden (bortsett fra på toalettet) hvis det ikke er avtalt med lærerne. Lærerne må alltid vite hvor elevene er, for å kunne hjelpe hvis noe skjer.

 

Alle som sykler til skolen må ha hjelm.

 

Sparksykler og sykler kan ikke brukes på skoleplassen i skoletiden. De skal stå parkert på anvist plass.

 

Alle må følge branninstruksen.

 

Alle vet at rusmidler og tobakk er skadelig. Derfor må ingen elever ha dette på skolen.

 

 

Hva skjer hvis noen ikke respekterer ordensreglene?

 

Tiltak:

Alle, elever, lærere og foreldre har et felles ansvar for at reglene overholdes. Hvis noen ikke respekterer reglene tar læreren kontakt med eleven det gjelder og snakker med eleven. Hjelper ikke dette tar læreren kontakt med hjemmet.

Farlige eller forstyrrende gjenstander beslaglegges og må hentes av foresatte.

Om noe ødelegges eller skades gjelder skadeerstatningsloven:

§ 1-1 (barns ansvar)

Barn og ungdom under 18 år plikter seg å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers.

§ 1-2 (foreldres ansvar m.v.)

  1. 1.    Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil 5.000 kr for hver enkelt skadeforvolding.

strek2

Tinn Montessoriskole - Tinn Austbygd 3650 Tinn Austbygd - Tlf: 35090033 - Epost: post@tinnmontessori.no